விலங்கு நோய் உற்பத்தியாளர்கள் & சப்ளையர்கள் - சீனா விலங்கு நோய் தொழிற்சாலை