விலங்கு நோய் உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் சப்ளையர்கள் - சீனா விலங்கு நோய் தொழிற்சாலை