தீர்வுகள் உற்பத்தியாளர்கள் & சப்ளையர்கள் - சீனா தீர்வுகள் தொழிற்சாலை

  • SARS-CoV-2(2019-nCoV) கண்டறிதல் மொத்த தீர்வு

    SARS-CoV-2(2019-nCoV) கண்டறிதல் மொத்த தீர்வு

    ASEA தொழில்நுட்பம், நிறுவனத்தால் சுயாதீனமாக உருவாக்கப்பட்ட நியூக்ளிக் அமில விரைவான கண்டறிதல் தளத்தின் ஒரு புதிய தலைமுறை, துல்லியமான, எளிமையான மற்றும் வேகமான நியூக்ளிக் அமில விரைவான கண்டறிதல் தொழில்நுட்பமாகும், இது 35 நிமிடங்களில் "மாதிரியிலிருந்து முடிவு வரை" முழு செயல்முறையையும் முடிக்க முடியும். நியூக்ளிக் அமிலம் கண்டறிதலின் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் "மணிநேர நிலை" முதல் "நிமிட நிலை" வரை.