இனங்கள் அடையாள உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் சப்ளையர்கள் - சீனா இனங்கள் அடையாள தொழிற்சாலை