இனங்கள் அடையாள உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் சப்ளையர்கள் - சீனா இனங்கள் அடையாளம் காணும் தொழிற்சாலை